Người theo dõi

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

XỬ LÝ SỰ CỐ TRONG PHÂN TÍCH - THIẾT BỊ VÀ KỂM TRA

Giá trị đo tại phòng thí nghiệm có khác biệt so với giá trị đo Online không? => Các giá trị có nằm trong ngưỡng đánh giá của phương pháp? (+/- 5% ) => Vấn đề ở mẫu hay thiết bị đo ( Chạy chất chuẩn ).

1/ Vấn đề do máy test ( máy nào? Phòng thí nghiệm hay Online )
1.1/ Phòng thí nghiệm => Xem lại chương trình cài đặt có đúng không? => Hiệu chuẩn khi nào và hiệu chuẩn thế nào? Kết quả ra sao? => Kiểm tra lại kỹ thuật => Kiểm tra bằng mắt, vệ sinh, bảo dưỡng các bộ phận cần bảo dưỡng ( ví dụ bóng đèn ) => Nếu vẫn chưa được gọi hỗ trợ kỹ thuật Tel: 028 35268688.
1.2/ Thiết bị Online => Xem lại chương trình cài đặt có đúng không? => Hiệu chuẩn khi nào và hiệu chuẩn thế nào? Kết quả ra sao? => Kiểm tra lại kỹ thuật => Kiểm tra bằng mắt, vệ sinh, bảo dưỡng các bộ phận cần bảo dưỡng ( ví dụ bóng đèn ) => Nếu vẫn chưa được gọi hỗ trợ kỹ thuật Tel: 028 35268688.

2/ Mẫu => Có phải mẫu đại diện? => Mẫu được bảo quản thế nào? Mẫu đó có cần phải được bảo quản hay không? => Mẫu được chuẩn bị thế nào? => Trong mẫu có chất gây nhiễu hay không? => Nếu vẫn chưa được gọi hỗ trợ kỹ thuật Tel: 028 35268688.

GIÁ TRỊ ĐO CÓ NẰM TRONG MỨC CHO PHÉP HAY KHÔNG?
- Thông thường máy quang phổ là +/- 5% giá trị đo được ( ngoại trừ thang đo thấp )
       + Ví dụ: phân tích chlo
           Lab: 2.73 mg/l
           Online: 2.61 mg/l
- Giá trị thực Lab có thể là 2.73 +/- 5% ( trong khoản 2.59 - 2.87 )
- Giá trị thực Online có thể là 2.61 +/- 5% ( trong khoản 2.48 - 2.74)
Chúng có trùng khớp? Có nằm trong mức cho phép hay không?

THIẾT BỊ HAY MẪU CÓ VẤN ĐỀ?

* Chạy chất chuẩn => Dung dịch lỏng đã biết trước nòng độ chính xác của chất cần phân tích.
   - Ví dụ: 3.50 mg/l Clorine standard.
   - Ví dụ: 7.00 pH buffer
   - Ví dụ: 3.50 NTU Turbidity standard.
Không có dung dịch chuẩn cho nhiệt độ và chất rắn lơ lửng.

Chạy chất chuẩn 3.50 mg/l Chlorine
- Lab: 3.59
- Online: 3.44
- Có nằm trong mức cho phép ( 3.33 - 3.68 là chấp nhận được +/- 5% )
- Vậy vấn đề nằm ờ đâu?

1/ Mẫu => Có phải mẫu đại diện? => Mẫu được bảo quản thế nào? Mẫu đó có cần phải được bảo quản hay không? => Mẫu được chuẩn bị thế nào? => Trong mẫu có chất gây nhiễu hay không? => Nếu vẫn chưa được gọi hỗ trợ kỹ thuật Tel: 028 35268688.

2/ Vấn đề do máy test ( máy nào? Lab/Online )
Lab=> Xem lại chương trình cài đặt có đúng không? => Hiệu chuẩn khi nào và hiệu chuẩn thế nào? Kết quả ra sao? => Kiểm tra lại kỹ thuật => Kiểm tra bằng mắt, vệ sinh, bảo dưỡng các bộ phận cần bảo dưỡng ( ví dụ bóng đèn ) => Nếu vẫn chưa được gọi hỗ trợ kỹ thuật Tel: 028 35268688.

Kết quả này thì sao?
- Lab: 3.52
- Online: 3.01
- Có nằm trong mức cho phép?
- Vậy vấn đề nằm ờ đâu?

Vấn đề do máy test ( máy nào? Lab/Online )
Thiết bị Online => Xem lại chương trình cài đặt có đúng không? => Hiệu chuẩn khi nào và hiệu chuẩn thế nào? Kết quả ra sao? => Kiểm tra lại kỹ thuật => Kiểm tra bằng mắt, vệ sinh, bảo dưỡng các bộ phận cần bảo dưỡng ( ví dụ bóng đèn ) => Nếu vẫn chưa được gọi hỗ trợ kỹ thuật Tel: 028 35268688.

PHƯƠNG PHÁP BỔ SUNG CHẤT CHUẨN
...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét